วว. จับมือ สสว. จัดฝึกอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ฟรี ! นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (รับสมัครจำนวนจำกัด ! ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567) โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้รับต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานไปผลิตและใช้จริงเชิงพาณิชย์ ฟรี !

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบทั้งด้านโครงสร้างและกราฟิก การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประเมิน และยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการบรรจุภัณฑ์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และ 3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ➡️ https://tistrservices.tistr.or.th/training/index.php?open=modal&oid=425 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 086-546-6114 หรือ 02-579-1121-30 ต่อ 3208, 3209 (คุณบุญเรือน ขาวพร/ คุณจีระวรรณ สุทธิลักษณ์) ในวันและเวลาราชการ