อู่ทอง 16 (03-2-395)

ผลผลิต (ตัน/ไร่)   19.06    16.64    14.16

ความหวาน (ซีซี เอส.)14.10          13.84    15.02

ความต้านทานโรค          

-ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง (MS)

-ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแส้ดำ (MS)

ลักษณะดิน         ดินร่วนปนทราย

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โทร. 035-551-543, 035-551-433