สสก.1 สนองนโยบาย กษ.ขับเคลื่อน Smart Agriculture Curve จัดอบรมพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (นวส. มืออาชีพ) ประจำปี 2561 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคน กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สสก.1 จังหวัดชัยนาท ได้มีการขับเครื่องนโยบาย Smart Agriculture Curve ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้ ก็เพื่อมุ่งมั่นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ให้ปรับระบบความคิด ทัศนคติ และให้ความสำคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเอง และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับไปพัฒนาแก่เกษตรกร สู่เป้าหมายการเป็น Smart officer ต่อไป

สำหรับการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (นวส. มืออาชีพ) ประจำปี 2561 ของ สสก. 1 จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ถือเป็น ครั้งที่ 3 ที่มีการจัดฝึกอบรม และได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการพัฒนาทั้ง 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบวุฒิบัตร จำนวนทั้งสิ้น 43 คน และจากการประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้อบรมในภาพรวมอยู่คะแนน ระดับ 5 คือมากที่สุด ร้อยละ 52 อยู่คะแนน ระดับ 4 คือมาก ร้อยละ 44 และคะแนน 3 คือระดับปานกลาง ร้อยละ 4 และทุกคนเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ เห็นควรให้มีการดำเนินการต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้และมีเวทีในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

“อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกแห่งจะกำหนดให้มีการติดตามประเมินโครงการ หลังจากนี้ ภายใน 3-6 เดือน เพื่อติดตามทราบผลการพัฒนาและพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรม มีการพัฒนาการสู่ความเป็นมืออาชีพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการหรือไม่ รวมถึงสามารถนำปัญหา อุปสรรค มาแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรโครงการให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขานรับนโยบายในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ที่ได้กำหนดให้มีการสร้างทีมงานเพื่อกำหนดหลักสูตร เนื้อหาแนวทางในการพัฒนา เน้นย้ำให้มีการใช้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นทีมวิทยากรหลักในการพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเกษตรกรต่อไป” นายไพศาล กล่าว