สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาคุณภาพลำไยภาคเหนือ ผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่

ว่าที่ ร.ต. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพแก่เกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูคุณภาพตามความต้องการของตลาดบริโภคสดภายในประเทศ

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการทั้งหมด 6,543 ราย รวมเป็นพื้นที่ 44,790 ไร่ ประกอบด้วย เกษตรกรรายเดิมในแปลงใหญ่ 4,543 ราย พื้นที่ 32,392 ไร่ และเกษตรกรรายใหม่ 2,000 ราย พื้นที่ 12,398 ไร่ ดำเนินการผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่ จำนวน 34 แปลง ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ในโครงการของเกษตรกรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 28,000 ตัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิต เกรด AA เพิ่มจากเดิม ร้อยละ 30 หรือ 8,400 ตัน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 หรือ 16,800 ตัน คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 210,000,000 บาท (คิดราคา เกรด AA ประมาณ 25 บาท/กก.)

สำหรับปีนี้สถานการณ์การเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 381,498 ตัน เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 55,031 ตัน และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต 326,467 ตัน ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ ปี 2561 ประกอบด้วย การบริโภคสดในประเทศ จำนวน 26,540 ตัน ส่งออก (ลำไยสด) จำนวน 77,084 ตัน และแปรรูป จำนวน 277,874 ตัน ไม่ว่าจะเป็น อบแห้ง และส่งเข้าโรงงานกระป๋อง เป็นต้น