เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้เส้นไหมไทยมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย สำนักกำหนดมาตรฐาน จัดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้เส้นไหมไทยมาตรฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่ผลิตเส้นไหมเข้าร่วมการสัมมนากว่า 70 คน ซึ่งจะมีการศึกษาดูงานการแปรรูปเส้นไหมไทยสาวมือเป็นผลิตภัณฑ์ไหมไทยคุณภาพส่งออก ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย ด้วย

การสัมมนาดังกล่าว เป็นการสรุปผลสำเร็จของการจัดทำโครงการและขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการใช้เส้นไหมอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ตามแนวทางการตลาดนำการผลิตด้วยมาตรฐานเส้นไหมดิบ มกษ.8000-2555 และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการรับซื้อเส้นไหมในลักษณะการเกษตรแบบมีพันธสัญญาในการซื้อขายเส้นไหม (Contract Farming)

ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายระหว่าง หจก. จรูญไหมไทย กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมพร และโคราช ทำให้มีตลาดรองรับสินค้าเส้นไหมมาตรฐานที่แน่นอนและได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ซึ่งล่าสุดจะมีการนำเส้นไหมมาตรฐานจากเกษตรกรในโครงการนี้ไปทอเป็นผ้าไหมตัดชุดแอร์โฮสเตสการบินไทย เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ไหมไทยมาตรฐานไปสู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น