ใครชอบงานเกษตร มาทางนี้!! “งานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช็อป แชร์ แลคณะเกษตร”

พบกับสินค้าเกษตร Champion Product ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหารไทย การฝึกอบรมระยะสั้นมากมาย

ในงานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช็อป แชร์ แลคณะเกษตร

ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน