กรมส่งเสริมการเกษตร คอนเฟอเรนส์ ประชุมเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ชี้แจงโครงการสำคัญ ยาง-ปาล์ม-ข้าวโพด

เมื่อเร็วๆ นี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เร่งรัดโครงการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562 เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้า และชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยสนับสนุน ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน และต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่การเกษตรทุกคน ในการช่วยขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทุกระดับ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานและบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบ เพราะกรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานที่ต้องเคียงคู่พี่น้องเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ดำเนินการโดย กยท. นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยาง และให้เกษตรกรชาวสวนยางรีบไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับการยางแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขการรับสิทธิของ กยท. ต่อไป

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หลังจากที่ ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น โดยในเบื้องต้นสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นี้ และขอให้ชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 29 พ.ย. 61 รีบไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการลดภาระค่าครองชีพเกษตรกรสวนปาล์ม จำนวนไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หลังจากการปลูกแล้ว 15 วัน ต้องมารีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เพื่อรับสิทธิต่างๆ ซึ่ง ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561) มีการรับสมัครเกษตรกรแล้ว จำนวน 87,742 ราย พื้นที่ 756,966.25 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรยังสามารถสมัครไปได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการปลูก

อธิบดีฯ ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมทุกระดับให้ขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญให้ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร และหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน