เปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ปี 62” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ปี 62” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้าน กยท. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เน้นนวัตกรรม

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จะเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปยังภาคการเกษตร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่การเกษตรไทยแลนด์ 4.0 ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมชมงานทุกสาขาอาชีพ ไม่เฉพาะแค่ภาคการเกษตรเท่านั้น การที่หลายหน่วยงานร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้น ถือเป็นการบูรณาการเกิดเป็นการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม

เพื่อร่วมพัฒนาและช่วยผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวความคิดของงาน คือ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสานทุกปี ในรูปแบบนิทรรศการกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางด้านยางพารา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ

ปีนี้ กยท. ได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 731 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 12.7 ล้านบาท

“กยท. ได้จัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการนวัตกรรมยางพารา ซึ่งนำเสนองานวิจัยหมอนคอนกรีตผสมยางพาราและการทำถนนพาราซอลล์ซีเมนต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตนครราชสีมา นิทรรศการ Today’s Life Rubber (ของใช้จากยางพาราในชีวิตประจำวัน) กิจกรรมสาธิตการเคลือบบ่อน้ำด้วยยางพารา กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางข้น เช่น ทำถุงมือเคลือบยางพารา การทำพวงกุญแจจากตุ๊กตายางฟองน้ำ การทำลูกบอลจากน้ำยาง การเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยน้ำยางพารา การทำตุ๊กตายางด้วยวิธี DIPPING การทำลูกบอลจากน้ำยาง หน้ากากยางและแบบพิมพ์ รวมไปถึงการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชม และร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายในงานวันเกษตรภาคอีสานได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562” นายธรรม กล่าวทิ้งท้าย