ธ.ก.ส. เพิ่มสินเชื่อสีเขียวกว่า 20,000 ล้านบาท จับมือจีพีเอสซีหนุนเกษตรกร 4.0 สู่ Smart Farming

เกษตรสีเขียว ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากภาคเกษตรของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในองค์รวม ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่ประชาชนจำนวนมาก นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประชากรผู้มีฐานะยากจนโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเกษตรอุตสาหกรรมที่เน้นไปที่การใช้ปัจจัยภายนอก การผลิตที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการใช้พลังงาน เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อให้ไล่ตามการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ให้ทัน

Smart Farming” หรือเกษตรอัจฉริยะ ก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรยุคใหม่กำลังเรียนรู้ และปรับตัว เพื่อเรียนรู้เรื่องการฉลาดใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน รวมไปถึงแต้มต่อในด้านการลงทุนด้านสินเชื่อเกษตรอีกด้วย ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน

โดย ไม่นานมานี้ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.  ก็ได้ลงนามร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมกันแสวงหาพื้นที่เกษตรกรรม ที่จะสามารถพัฒนาพลังงานสะอาดควบคู่กันไปได้ และนำเอานวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้ในพื้นที่ของเกษตรกร สู่การผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน และคุ้มค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับเกษตรไทยก้าวสู่การเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming 

ซึ่งความร่วมมือนี้ จะมีผลทำให้เกษตรกร สามารถสร้างประโยชน์พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยชู 3 หัวใจสู่การเป็นเกษตรสีเขียว คือพัฒนาพื้นที่ พัฒนาสินค้า และพัฒนาคนอย่างบูรณการครบทุกภาคส่วน และทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังพร้อมสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้กับเกษตรกรในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด ในการทำเกษตรอินทรีย์และผลิตอาหารปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว  (Green Credit)  วงเงินรวม  20,000  ล้านบาท เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร และหนุนรากฐานสู่เกษตรกรสีเขียวอย่างยั่งยืน