ส่งภาพข่าว รมช. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกจำนวน 143 คน พื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 11,000 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 9,200 ไร่ ซึ่งสหกรณ์แปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น ปีที่ผ่านมามียอดจำหน่าย 2,700 ตัน มูลค่า 86,400,000 บาท โดยได้จำหน่ายให้บริษัทผู้รับซื้อและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหมอน กาว ทำบ่อชลประทาน สร้างถนน อาสนะ เป็นต้น