กสอ.โชว์ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning เสริมกลยุทธ์กุญแจแห่งความสำเร็จให้ ผปก.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ Success Case ผ่านสื่อการเรียนรู้ DIP e-learning เผยแพร่ความสำเร็จเทคนิค แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการตลาด กลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ ผ่านตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ตลอดจนมีความยั่งยืน
สู่สากล อีกทั้ง ยังผลักดันให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจ กสอ. จึงได้ดำเนินกิจกรรมการจัดทำ Success Case ผ่านระบบ DIP e-learning ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล สำหรับ SMEs (e-learning for SMEs) ขึ้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้จากธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบ Video Learning โดยติดตั้งบนระบบ e-Learning ของ กสอ. โดยเนื้อหาของ Video Learning จะถ่ายทอดเทคนิค แนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup และผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ต่อยอด และนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง

“การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดแผนและเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนได้ โดยข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2562 – 11 ธันวาคม 2562 มีผู้ประกอบการเข้าชมเว็บไซต์ dip-sme-academy.com และเข้าเรียนในหลักสูตร Key to Success จำนวน 500 คน นอกจากนี้ กสอ. ยังจัดให้มีการเสวนา โดยยก Success Case 6 ราย ประกอบด้วย คุณอารุณ มูลชนะ ในนามกลุ่มเครือข่ายสมุนไพรสามัคคี จำหน่ายสมุนไพรแปรรูป คุณเณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ในนาม บริษัท เอ ลิทเทิล ลัลลาบาย จำกัด จำหน่ายเสื้อผ้าใยไผ่สำหรับเด็ก ว่าที่ พ.ต.เผชิญลาภ อินทรจันทร์ คุณพิสมัย ทองเพ็ญ ในนามกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่จุบคราม จำหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล ในนาม บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด จำหน่ายวอฟเฟิล คุณปิยลักษณ์ ใจสำรวม ในนาม บริษัท เซน ซัน เซฟ แอนด์ เซียน จำกัด (ขนมเปี๊ยะครูสมทรง) จำหน่ายขนมไทย เบเกอรี่ และคุณเสริมศรี ทองสกุล ในนามวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางนุ เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry Village : CIV) ซึ่ง Success Case ทั้ง 6 รายนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมโครงการกับ กสอ. และสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ” นางนวลจิตต์ กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4535 หรือ www.dip.go.th