“ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด” รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” และรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ซีอีโอข้าวตราฉัตร) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลฯ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคลากรและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 หรือ “Person Of The Year 2020” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ เป็นรางวัลบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเอง และความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 หรือ “Best Practice Awards 2020” สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลองค์กร ที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยมิได้มีเพียงแค่สินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดี ผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณชนสืบไป

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ถือเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำขององค์กร และรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลทั้ง 2 ประเภท ที่บริษัทฯ ได้รับนี้ ถือเป็นความสำเร็จของเครือ ซี.พี. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และทีมงานทุกคน ให้มีกำลังใจ ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ”