คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน ผลสำเร็จการดำเนินงานจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. โดย วว. ณ อาคารคัดแยกขยะ อบต.ตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน” ณ อาคารคัดแยกขยะ อบต.ตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จากการดำเนินงานภายใต้ “โครงการจัดการชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยรองรับปริมาณขยะชุมชนไม่เกิน 50 ตันต่อวัน และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีไทย อาทิ เทคโนโลยีการดับกลิ่นด้วยระบบโอโซนและสารดูดซับ เทคโนโลยีการคัดแยกชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR ร่วมกับ Vision เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทนอัดถัง เพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อน เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูงทดแทนถ่านหิน เป็นต้น (วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ จังหวัดสระบุรี)