ม.อุบลฯ อบรมการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์ สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และวิทยากรหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความสนใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์ เป็นโครงการต่อเนื่องที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการความรู้จากการทำงานวิจัย ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสังเคราะห์ นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัวต่อไป โดยเนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานมะเขือเทศอินทรีย์ ขั้นตอนทุกกระบวนการในการปลูก การเตรียมดิน การเพาะกล้า การย้ายปลูก การป้องกันการกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ส่วนภาคปฏิบัติผู้อบรมลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกปฏิบัติการเตรียมดิน ต้นกล้า การปลูกตามกระบวนการ ทดลองตัดแต่งกิ่งมะเขือเทศเชอร์รี่ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการยังกำหนดแผนงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมแก้ปัญหาให้เกษตรกร เชื่อว่าโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์ สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรอย่างแท้จริง