“ไฟแนนซ์เอเชีย” เผยชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย 2021 “ซีพี ออลล์” คว้าที่ 1 รวม 3 รายการ มากที่สุดในไทย

นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2539 ในฐานะผู้เผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน และตลาดทุนขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (FinanceAsia Asia’s Best Companies 2021) ใน 6 ประเภท สำหรับประเทศไทย ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า กว่า 33 ปี ที่ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบริหารตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” พร้อมกับการดูแลชุมชน และสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต้องมาก่อน ตามด้วยประชาชนและองค์กร การได้รับยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ในครั้งนี้จึงถือเป็นความสำเร็จของชาว ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านช่วยเหลือสังคม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทยทั่วประเทศ และการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ประเมินมาจากการวิจัยเชิงลึกด้านการรับรู้ และความคิดเห็นจากนักลงทุน และนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ต่อการบริหารงานในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจฉบับเต็มจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร FinanceAsia ฉบับครบรอบ 25 ปี