กรมวิทยาศาสตร์บริการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และผู้บริหาร วศ. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของหน่วยงาน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น DMSc Award ประจำปี 2564

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมเชิญชวนให้หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award นั้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ส่งผลงาน เรื่อง “การพัฒนาการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์สู่การยอมรับในระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ” ซึ่งเป็นผลงานของนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากร วศ.ได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านวิจัยพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ บุคลากร วศ. ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี