ม.เกริก จัดประชุมวิชาการครั้งที่17 เน้นงานวิจัยด้านสังคม- นวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน

ม.เกริก จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 เน้นพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรม ไทย-จีน สู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของโลกในยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 17 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรม ไทย-จีน สู่ความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมในงานดังกล่าว


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การวิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นนโยบายหลักของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยจะต้องนำนโยบายนี้ไปขยายผลต่อยอดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

โดยมหาวิทยาลัยเกริกได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มุ่งเน้นประเด็นวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ คือ ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทย-จีน สู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ซึ่งหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ การพัฒนางานวิจัยระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านสังคมและนวัตกรรมไทย-จีนเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งประเทศจีนมีนักวิจัย มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมาย สามารถร่วมมือพัฒนางานวิจัยร่วมกันและต่อยอดสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

กระทรวงศึกษาธิการพยายามเพิ่มช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งผลงานวิจัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายผลต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ได้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ด้านรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำและคณาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมในการบริการวิชาการสู่สังคมโลกในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานทางวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งยังเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิชาการและมหาวิทยาลัยเกริก สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้แบ่งเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “สัมพันธ์ไทย-จีน สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหยว ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งนักวิจัยภายนอก


การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติในปีนี้ ภายใต้หัวข้อทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรม ไทย-จีน สู่ความยั่งยืน เนื่องจากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จีนถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก และยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ถูกจับตามองมากที่สุด

ดังนั้น การพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทย-จีนจึงมีความสำคัญและมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของโลก ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีเพราะมหาวิทยาลัยเกริกมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันทางวิชาการของทั้งประเทศไทยและประเทศจีนในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศทั้งด้านสังคมและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน