ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ทีมงาน The Next Gen Final ส่งมอบพื้นที่กิจกรรมให้กับตัวแทนชุมชนบ้านหัวเขา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโครงการระดับพลอย ภายใต้โครงการ THE NEXT GEN คนอาสา พัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท จากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565 และได้กำหนดจัดกิจกรรม “THE NEXT GEN FINAL” ขึ้น โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อส่งมอบพื้นที่กิจกรรมให้กับตัวแทนชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ร่วมดำเนินงาน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการส่งมอบป้ายดำเนินงานให้ตัวแทนชุมชน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาได้ต่อไป