ม.เกริก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561-2564

ม.เกริก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561-2564 พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดยุคใหม่

วันนี้ (20 ก.พ.65) ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เป็นบัณฑิต รุ่นที่ 42 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 8 จำนวนบัณฑิตเข้ารับปริญญาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 952 คน ประกอบด้วย

1.คณะบริหารธุรกิจ 493 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2.คณะศิลปศาสตร์ 406 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

3.คณะนิเทศศาสตร์ 3 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม 4.คณะนิติศาสตร์ 16 คน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5.วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 34 คน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกริกมีความมุ่งมั่นในการยกระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาการต่างๆ ร่วมมือกับองค์กรและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้บัณฑิตตรงตามตลาด สร้างคุณภาพภายในให้ได้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งการเรียน การสอน และการวิจัย ยึดหลักการกฎหมายและระเบียบกระทรวง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 5 ไอ Information, Innovation, Integration, Integrity, Internationalizations

ศ.ดร.นพ.กระแส กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมานานและเป็นที่ยอมรับ เริ่มจากระบบการศึกษาของยุโรป อเมริกา ทำให้มีวิธีการหลักการมั่นคง รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ที่สำคัญยังเพิ่มหลักสูตรภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับประเทศจีนอย่างจริงจัง เปิดเป็นวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ผลักดันด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่

โดยมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งเป้าเปิดรับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้หลายพันคน ผู้สนใจสมัครเรียนติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.krirk.ac.th