มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เชิงรุกตรวจหาเชื้อ COVID-19

อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรค COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการตรวจหาเชื้อกว่า 500 คน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและลดการแพร่ระบาดในหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานหรือเรียนแบบ On-site ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และนักศึกษาต้องได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site