ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 17 มีนาคม 2565 อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 4 ตามมาตรการด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรค COVID-19 บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุก 2 สัปดาห์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการตรวจหาเชื้อกว่า 300 คน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานหรือเรียนแบบ On Site ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และต้องได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและลดการแพร่ระบาดในหน่วยงาน ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด สำหรับการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site