ส่งเสริมสหกรณ์ จัดแลกเปลี่ยนความต้องการสินค้า

นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ นางธัญภา สกุลศรีจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ สวนนายพยุง หนูแย้ม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด และเชิญผู้ประกอบการที่จากภาคเอกชน โดยมี นายคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานบริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และบริษัท ออมไทย อินเตอร์เนชันแนล จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการสินค้า แนะการพัฒนาสินค้า การเชื่อมโยงตลาด และระบบโลจิสติกส์ กับผู้แทนสหกรณ์ โดยผู้แทนสหกรณ์ได้นำเสนอศักยภาพและความพร้อมในการผลิต การรวบรวม และแปรรูป การปรับปรุงขนาด และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อ และให้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคทั้งกระบวนการ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไป