เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2565ตลอดระยะเวลา 130 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพการเกษตร ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่อง นำพาความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินและผืนน้ำของประเทศไทยสืบไป