ปราจีนบุรี ติดตาม “ทุเรียน” พืชเกษตรชนิดสำคัญของจังหวัด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8-9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8-9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายอรุณ เหมือนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายปรีชา สายแสง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และทีมงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำเสนอสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ในหัวข้อสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรายชนิดพืชเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ชนิดสินค้า “ทุเรียน” ตามนโยบายสำคัญ 10 นโยบาย ดังนี้

  1. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอ
  2. การผลิตพันธุ์พืช
  3. การป้องกันโรคระบาดในพืช
  4. คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร
  5. การพัฒนาช่องทางการตลาด
  6. การลดต้นทุนการผลิต
  7. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
  8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  9. การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech Innovation Center : AIC)
  10. ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data)

โดยผู้ตรวจราชการฯ มีความเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลมีความครบถ้วน มีรายละเอียด เห็นภาพพจน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ “ทุเรียนปราจีน”