ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด มทร.ศรีวิชัย เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณจำนวน 3,839,200 บาท ในการจัดโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ มีการเปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งทั้งหมด 3 พื้นที่ประกอบด้วย ศูนย์ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นที่ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถที่จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการในครั้งนี้ ไปใช้ต่อยอดของการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ โดยเป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจที่คณะครุศาสตร์ฯ จัดขึ้นในโครงการนี้ทั้งหมด 20 หลักสูตร

ประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ หลักสูตรผู้ดูแลงานระบบไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร Digital Content Marketing For Tourism หลักสูตรบาร์เทน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารฮาลาล หลักสูตรผู้ประกอบการพูลวิลล่า หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรนักจัดการค่ายพักแรม Camping หลักสูตรช่างภาพ Stock Photo หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรช่างภาพมืออาชีพ หลักสูตรช่างติดตั้งสวิตช์อัจฉริยะภายในอาคาร หลักสูตรนักออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี TOT หลักสูตรช่างดูแลระบบเครือข่ายเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวชายฝั่ง หลักสูตรนักออกแบบตราสินค้า หลักสูตรนักรีวิว Influencer หลักสูตรนักบัญชีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรนักจัดการงานอีเว้นต์ผู้ประกอบการแสง สีเสียง หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน และหลักสูตร Co-Tourism Service Providers