ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสินระดับโลก ตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพันธุ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในแมลงเศรษฐกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ สินค้าแมลงเศรษฐกิจเป็นสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาด“ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรม “การประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีให้ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงคุณลักษณะของน้ำผึ้งโพรงที่มีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอย่างทั่วถึง  และที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดน้ำผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ตัดสินการประกวดตามมาตรฐานสากล คือ การประเมินผลคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันในคุณภาพของน้ำผึ้งโพรง ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติและเป็นผลผลิตที่ได้จากผึ้งโพรง” นายเข้มแข็ง กล่าว

สำหรับการประกวดจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยการประเมินที่ใช้เทคนิคการตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้งด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วโลกในการตรวจหาน้ำตาลที่ปลอมปนมากับน้ำผึ้ง และการประเมินโดยตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบในระดับสากล ภายใต้วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน AOAC 998.12-1998 “C-4 plant sugars in honey. Internal standard stable carbon isotope ratio method” เพื่อตรวจสอบว่าน้ำผึ้งมีการเจือปนน้ำตาลจากอ้อยและข้าวโพดหรือไม่ โดยค่าอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนในน้ำผึ้ง จะต้องมีค่าไม่มากกว่า -23.5 % ถึงจะผ่านเกณฑ์ประเมิน ส่วนการประเมินโดยการตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ซึ่งจะต้องพบเชื้อราและยีสต์ ไม่เกิน 10 โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม และเชื้อแบคทีเรียจะต้องไม่เกิน 500 โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม ถึงจะผ่านเกณฑ์ประเมิน

ส่วนรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบตัดสิน กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำน้ำผึ้งที่ผ่านการประเมินในรอบแรก มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความชื้น รสชาติ สี และกลิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในน้ำผึ้งโพรง ทั้งนี้ การตัดสินการประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงและทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ

“ ส่วนการประกาศผล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท  จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันผึ้งโลก โดยงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 5  กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรตลอดการจัดงาน ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว