มทร.ศรีวิชัย สงขลา ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ “หนุนเสริม” ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา

สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด “กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา” โดยได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ สำหรับการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา

การจัดงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานของประชาคมทางวัฒนธรรมด้านมโนราห์ สำหรับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่สู่การสำนึกท้องถิ่นบนฐานทุนวัฒนธรรมโนราห์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นของผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมมโนราห์ สู่การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นผ่านการผลิตสินค้า พื้นที่วัฒนธรรม และบริการเชิงวัฒนธรรมด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น อาทิ กิจกรรมการออกร้านขายของผลิตภัณฑ์มโนราห์ กิจกรรมการสาธิตและการผลิตผลิตภัณฑ์มโนราห์ กิจกรรมการแสดงมโนราห์ของศูนย์ฝึกมโนราห์ในจังหวัดสงขลา กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดมโนราห์ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น)