กูรูแฟชั่น สถาปัตย์ มทร. ร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) จังหวัดสงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมี คุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ พร้อมด้วย คุณเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณรติรส จุลชาต กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย เข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) จัดทำขึ้นเพื่อสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า พร้อมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากกลุ่มทอผ้า 60 กลุ่ม/ราย ในพื้นที่ 14 จังหวัด workshop รูปแบบแบ่งกลุ่มประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 เรื่องเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ โดย คุณสุวรรณี รักวิจิต อาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า (อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

กลุ่มที่ 2 สาธิตการย้อมสีธรรมชาติ โดย คุณอาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง และ อาจารย์ชไมพร มิตินันท์วงศ์ (อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มที่ 3 Fashion Designer โดย คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี

กลุ่มที่ 4 Trend And Fashion Expert โดย คุณศิริชัย ทหรานนท์

กลุ่มที่ 5 Branding Maketing & sale โดย คุณรติรส จุลชาต

กลุ่มที่ 6 การออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น คุณธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์

ทั้งนี้ ผู้ประสานโครงการลงพื้นที่บันทึกวิดีโอกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีดีนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสะพานพลา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย