เปิดผลงานผู้เข้าชิงอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาสังคมศาสตร์

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลงานความสำเร็จในการช่วยแก้ปัญหาของประเทศ หลังได้รับพิจาณาให้เป็น 1 ใน 3 เพื่อคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยก่อนเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์ ว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 3 ของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ โดยมีหลายผลงานที่แสดงให้เห็นจริงถึงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย เช่น การบุกเบิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในประเทศไทย โดยสร้างความตระหนักให้กับนักธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จนได้รับการตอบรับอย่างดี และได้ใช้ประโยชน์จาก เออีซี ได้อย่างแท้จริง
ในส่วนที่เป็นอาจารย์ ยังผลิตตำราวิชาการที่ใช้ทำการเรียนการสอนกับนักศึกษา และใช้ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตำรามาตรฐานตั้งแต่พื้นฐานธุรกิจ และการจัดการระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศชาติในเชิงวิจัยพัฒนา โดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมฯ นี้ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.ให้เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งในการผลิตนักวิจัยของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้พัฒนาและผลิตนักวิจัยได้มากกว่า 1,000 คน ถือเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะการสนองนโยบายรัฐบาลที่จะไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มาจากงานวิจัย
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อุนารัตน์ ประธานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ว่า ได้ดำเนินงานมานานแล้ว โดยปีนี้ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีมติแบ่งสายวิชาประมาณ 5 สาย ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สายสังคม สายมนุษยศาสตร์ สายศิลปกรรม และสายรับใช้สังคม ทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกบุคคลส่งให้คณะกรรมการสภาฯ พิจารณากลั่นกรองรอบแรก ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบแต่ละสาขาจะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ อีกครั้งในรอบสองพร้อมแสดงผลงานที่เด่นชัด เพื่อคัดเลือกส่งให้สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดำเนินการประกาศผลทุกสาขา คาดว่าราวเดือนสิงหาคมนี้