ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่7 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569) โดยดำเนินการตามแนวทาง อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และเป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต