มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ อบจ.พระนครศรีอยุธยา พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา