สจล. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับสถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ มอบรางวัลโดยนายกสภาสถาบันฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รับรางวัลบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข (ซ้าย)