ซีพีเอฟ เดินหน้า “คืนสุขสู่ผู้สูงวัย” ปี 12 สร้างรอยยิ้ม เติมกำลังใจให้ผู้สูงอายุในชุมชน

การดูแลผู้สูงวัยในสังคม เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ชาวซีพีเอฟจึงอาสาเข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยจัดทำ “โครงการ ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาดังกล่าวให้ได้คลายความทุกข์ยากในเบื้องต้นไปได้ และในปี 2555 ได้จัดตั้ง “กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เพื่อส่งเสริมต้นแบบความกตัญญู ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงวัย

ซีพีเอฟ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่าย อาทิ อบต. เทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติ อาทิ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างจากโรงงาน ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัท ไม่เกิน 5 กิโลเมตร มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วทีมงานซีพีเอฟจะดำเนินการร่วมกับเครือข่าย เช่น รพ.สต. อสม. อสส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการออกเยี่ยมเยียน ติดตามความเป็นอยู่ ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย พร้อมมอบเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพ เครื่องอุปโภคบริโภค และที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2554-2565 ซีพีเอฟมีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้ม และเต็มเติมกำลังใจให้ผู้สูงอายุในชุมชน รวม 874 ราย กระจายในภูมิภาคต่างๆ 52 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทีมงานจิตอาสาจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 9 แห่ง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 74 แห่ง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 29 แห่ง โรงฟักไข่และศูนย์คัดไข่ 5 แห่ง โรงเพาะฟักลูกกุ้ง 4 แห่ง โรงงานแปรรูปอาหาร 10 แห่ง กิจการสาขาและเครือข่ายการขาย 3 แห่ง ตลอดจนศูนย์ผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปลาน้ำจืด 1 แห่ง ใช้งบประมาณโครงการ ถึงปัจจุบันรวม 113,290,000 บาท

“โครงการคืนสุขสู่ผู้สูงวัย” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัท ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ที่พึ่งพิงและเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต ทำให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูอย่างยั่งยืน

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354