ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่รับผิดชอบคัลเตอร์ 6 มี 8 ตำบลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ตำบลเขาพระ ตำบลบ้านแหลม ตำบลท่าระหัด ตำบลโคกโคเฒ่า ตำบลท่าพี่เลี้ยง ตำบลโคกคราม ตำบลตะค่า ตำบลวังน้ำเย็น นำสินค้าที่ได้จากการร่วมกันพัฒนากับชุมชนเผยแพร่จัดจำหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์