“จุรินทร์ ออนทัวร์นครสวรรค์” เกษตรกรสุดปลื้มรับมอบเช็คชำระหนี้ 11 ลบ. เช็คฟื้นฟูอาชีพฯ 2.1 ลบ. และมอบโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก. กว่า 11 ไร่

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดนครสวรรค์

โดย นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบหมายให้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงาน กฟก. พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร นางทิพวรรณ์ เกตุหนู หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ รองนายกฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 7 องค์กร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 110 ราย เป็นเงิน 2,115,000 บาท มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 8 ราย 3 สหกรณ์ เป็นเงิน 11,710,763.40 บาท มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรที่ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีคืนกองทุนแล้ว จำนวน 3 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.2    ตารางวา

สำหรับผลงานที่ผ่านมาในปี 2565 กฟก. ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี นายจุริทร์ ลักษณ วิศิษฏ์ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 1,822 ราย 1,825 บัญชี เป็นเงิน 1,488.66 ล้านบาท ซึ่งสามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 1,318 แปลง เนื้อที่รวม 7,340 ไร่

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนไปแล้ว 42 ราย เป็นเงิน 49.86 ล้านบาท โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันนโยบายเพื่อเกษตรกรและสมาชิก กฟก. มาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะประธานกรรมการ กฟก. ได้มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว 123 องค์กร จำนวนเงิน 69,970,317 บาท มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับเจ้าหนี้สหกรณ์ในพื้นที่ จำนวน 44 สหกรณ์ เป็นเงิน 156,345,807 บาท มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน 967 คน และมอบใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 62 องค์กร