ม.อ. ร่วมมือ กศน. ยกระดับคุณภาพวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมี ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี, ผศ.ดร. เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

โดยมี ผศ.ดร. จารุวรรณ กฤตย์ประชา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความเห็นร่วมกันในการร่วมมือเพื่อพัฒนางานและยกระดับคุณภาพทางวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป โดยมีสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการ เรียนรู้ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกับสำนักงาน     ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีโดยวัตถุประสงค์หลักคือ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ท้องถิ่นและสังคม อีกทั้งส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาการวิจัยและดำเนินการงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม