“บริหารธุรกิจ ๙ มทร.” สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร.” โดย อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารและบุคลากร ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน โดยการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี และมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. อีกทาง