ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล แก่นักเรียน นักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ ณ หอประชุมไพศาลสโมสร มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา