มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบโล่ ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร