มูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมกับ ม.เกษตรฯ จัดประชุมเวทีข้าวไทย มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่องทางออนไลน์ โดยการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในประเด็น “นโยบายข้าวของประเทศคู่แข่งและปัจจัยสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ภายใต้หัวข้อ “ภาคีรัฐร่วมเอกชนในการพัฒนาข้าวของอินเดีย” โดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาข้าวและการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศอินเดีย ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้ และมีการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “นโยบายข้าวของรัฐกับการพัฒนาข้าวไทย” โดยมี รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.) อภิปรายในหัวข้อ “นโยบายข้าวไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” และ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI) อภิปรายในหัวข้อ “นโยบายข้าวไทยในกระแสของโลกยุคใหม่” โดยมี ดร.วัลลภ มานะธัญญา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำนโยบายข้าวของภาครัฐในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาข้าวที่ภาครัฐควรจะดำเนินการภายใต้สถานการณ์ของโลกยุคใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับข้าวไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล “โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565” ที่ทางมูลนิธิข้าวไทยฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดขึ้น โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ผลงาน ใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล และประเภทวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 รางวัล

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลให้แก่เจ้าของผลงาน โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี และสามารถติดตามชมผลงานการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 ได้ที่ www.thairice.org