แม็คโคร สานต่อนโยบายด้านการพัฒนาแรงงานทุกมิติ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางสุดารัตน์ ชมอินทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลต่างประเทศ นางชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย นางสาวจารุเนตร คำวงศ์ษา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท Perfect companion group ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือด้านการจ้างแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับนโยบายด้านบุคลากรของแม็คโคร ที่มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นในทุกสาขาที่แม็คโครตั้งอยู่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมกับการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงาน “Reskill” และ “Upskill” อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการทำงาน สร้างการเติบโตในสายอาชีพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก