ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นายนฤมิต สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรม Focus group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ศาลา 200 ปี ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอ เข้าประชุม เมื่อเร็วๆ นี้