ม.มหิดล เดินหน้าโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชน สู่ปีที่ 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชนที่ได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 15 ว่าได้มีพัฒนาขึ้นตามบริบทชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้มีการดำเนินโครงการที่เชื่อมต่องานการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางที่มุ่งให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง ภายใต้การวางแผนให้เกิดการเข้าถึงบริการลดเวลา และจำนวนครั้งของการบริการทางกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

ปัจจุบันการดูแลทางกายภาพบำบัดจะไม่ได้เพียงให้ความสำคัญต่อผู้ป่วย แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคลรอบข้างด้วย โดยเป็นไปในลักษณะที่ดูแลซึ่งกันและกัน มีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากศูนย์กายภาพบำบัด สู่ชุมชนอย่างเป็นพลวัต จึงทำให้โครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเดินหน้าภารกิจเพื่อสร้างเสริม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาวะเพื่อประชาชนได้ต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด