กยท. ร่วม ไทยอีสเทิร์น ลงนามความร่วมมือทางด้านธุรกิจซื้อ-ขายยาง มุ่งพัฒนาตลาดภายใต้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : TEGH โดยมี นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยอีสเทิร์นฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องราชไมตรี กยท. สำนักงานใหญ่ มุ่งขับเคลื่อน-พัฒนาตลาดซื้อขายยางภายใต้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายณกรณ์ เผยว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาร่วมกันภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้านยางพาราที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

กยท. และ TEGH ได้ตระหนักถึงความสำคัญการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) และให้ความสำคัญให้สวนยางพาราของไทยเข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่ง กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนสวนยางพาราของไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ทั้งการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Management Certification : FM) และการรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้และการค้า (Chain of Custody Certification : CoC) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการปลูก ผลผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพาราและไม้ยางพารา และตลาด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ TEGH ครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้ายางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน”