คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงของการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งยังเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ประกอบการ ตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อปลูกฝังและสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ “สถานประกอบการ” และตลาดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น