คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ผกามาส​ ปุรินทราภิบาล อาจารย์สุ​วิจักขณ์​ ห่าน​ศรี​วิจิตร​ และ​ อาจารย์ศรี​อุบล​ ทอง​ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ​คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางเข้าพบ นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการ และคณะทำงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (Memorandum of​ Understanding)

โดยการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ร่วมมือกันดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษา ในการประสานงานด้านวิชาการตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต