มทร.ศรีวิชัย สงขลา พุ่งเป้าสร้างนวัตกรสู่ชุมชนนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม (field visit) ระยะ 9 เดือน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ในแผนงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟโรบัสต้า จังหวัดสงขลา อย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย, โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมี ผศ.อารีนา อีสามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย, โครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับปลาทะเลแปรรูปจากชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมี อาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และโครงการการประเมินการยอมรับนวัตกรรมชุมชน และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ทั้งนี้ โครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามากกว่า 10 แห่ง เข้าร่วมหารือและให้การสนับสนุนแผนงานวิจัยในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาทักษะใหม่ให้เกิดนวัตกรชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้สนับสนุนเครือข่ายเสริมสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน