คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิด “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่”

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจาย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่” ภายใต้โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)