สำนักหอสมุด มข.ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้พิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสือเสียง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ Learning center for All ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดในการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม “KKUL Reading for the blind by จิตอาสา”  เพื่อผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) สำหรับ สนับสนุนการเรียนรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้ให้ความสำคัญของการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งความรู้ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ขึ้นในปี พศ.2565 และได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรของสำนักหอสมุด ให้มีความรู้และทักษะ ในการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการผลิตหนังสือเสียง (audiobook coach) ให้กับจิตอาสา หรือผู้สนใจเข้ามีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือเสียงสำหรับส่งมอบให้ผู้พิการทางสายตาต่อไป

สำหรับกิจกรรม “KKUL Reading for the blind by จิตอาสา”  ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากจิตอาสา 4 คน ได้แก่ นางสาวณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์  เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ นางสาวจิณฑ์จุฑา เตียเตชะนันท์ และนายณัฐดนัย ร้อยพา   เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงแรกได้จัดการอบรม “การจัดทำหนังสือเสียง (Audiobook)”  วิทยากรโดยนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ และผู้ช่วยวิทยากรจากสำนักหอสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตอาสา มีทักษะในการร่วมสร้างสรรค์หนังสือเสียงอย่างมีคุณภาพ จากนั้น จิตอาสาทุกคน ได้ร่วมบันทึกเสียง เพื่อผลิตหนังสือเสียงตามมาตรฐาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning Center for ALL) พร้อมที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา