เครือซีพี ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่แรกในไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมมอบหนังสืออนุญาต ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่รวมประมาณ 356,814 ไร่  เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และช่วยทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทำให้ชุมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สำหรับเครือซีพี เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชน ในการดำเนินการในด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “แม่แจ่ม โมเดล” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จากการปลูกพืชสร้างป่าอย่าง “กาแฟ” สามารถเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการใช้สารเคมี และสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดในการสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ให้ชุมชนบ้านกองกายกลายเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องที่แรกใน อ.แม่แจ่ม

นอกจากนี้ เครือซีพียังเล็งเห็นว่า “กาแฟ” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาด  จึงเข้ามาส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟ รวมถึงตลาดในการรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ในแบรนด์ “กาแฟบ้านกองกาย” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มและมีรายได้ตลอดทั้งปี สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เครือซีพี ขอแสดงความยินดีกับประชาชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ จาก คทช. เป็นที่แรก โดยหลังจากนี้ เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน